Free Joomla Modules

Dane kontaktowe

 Szkoła Montessori

Szkoła Montessori
ul. Przy Bramie Targowej 10

tel. 535-948-055
tel. 575-805-015

e-mail:

czynne:

pon. - pt. 7.30-17.00 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ MONTESSORI ELBLĄG

W Elblągu

Na podstawie ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59)

 

 • § 1

Nazwa i typ Szkoły.

 • Szkołę prowadzi New Everest Sp. z.o o
 • Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Montessori Elbląg
 • Skrócona nazwa Szkoły:  SP Montessori Elbląg
 • Siedziba Szkoły: ul. Przy Bramie Targowej 10
 • Szkoła Montessori Elbląg, zwana dalej „Szkołą”, jest ośmioletnią niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej.
 • Szkoła Prowadzi kształcenie
 • Na pieczęciach Szkoły używa się nazwy w pełnym brzmieniu.
 • § 2.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 • § 3.

Organ prowadzący Szkołę.

 1. 1. Organem prowadzącym Szkołę jest New Everest Sp. z.o o z siedzibą w Elblągu ul. Podgórna 12
 2. 2. Organ prowadzący:
 • nadaje Szkole statut,
 • powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły,
 • ustala wysokość czesnego za naukę i inne opłaty,
 • zarządza majątkiem,
 • zatwierdza preliminarz wydatków,
 • rozstrzyga ewentualne spory między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem Szkoły.
 • § 4.

Cele i zadania Szkoły.

Szkoła   realizuje cele i zadania  określone w ustawie z dnia 14.12.2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59),  zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.
 • Respektowanie trój-przedmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących:  uczeń – nauczyciel - dom rodzinny.
 • Rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych ucznia.
 • Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i dążeniu do prawdy.
 • Poszanowanie godności dziecka, zapewnienie przyjaznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijanie samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
 • Maksymalizowanie rozwoju i efektów edukacyjnych dzieci bez względu na ich uzdolnienia, czy deficyty rozwojowe.
 • Dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do zrozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich.
 • Sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacenie zasobów słownictwa uczniów.
 • Konsekwentne dążenie do poznania indywidualności ucznia, jego potrzeb i zainteresowań.
 • Wyrabianie swobody wyboru i wolności.
 • Wdrażanie do współdziałania i do zbiorowych form wysiłku.
 • Rozwijanie nie tylko intelektu, ale i innych sfer osobowości.
 • Umożliwianie uczniom rozwoju ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych, sportowych i innych, a także rozbudzanie w dzieciach wrażliwości na piękno otaczającego nas świata.
 • Odkrywanie wewnętrznej harmonii dziecka, budowanie w nim zaufania we własne siły, budzenie wewnętrznej motywacji do poznawania świata oraz zdobywania wiedzy i umiejętności.
 • Wychowanie i kształcenie dzieci w poszanowaniu i miłości do rodziców, ojczyzny oraz dziedzictwa kulturowego narodu, a także uczenie dostrzegania tego, co wartościowe w kulturze innych krajów Europy i świata.
 • Umożliwienie uczniom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej
 • Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz uwrażliwianie na problemy ochrony środowiska.
 • Wychowanie do życia w pokoju i przyjaźni między narodami.
 • Przygotowanie uczniów do pełnego uczestnictwa w kolejnych cyklach kształcenia, przez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, wychowanie i kształcenie światłego człowieka – dobro ucznia jest wartością nadrzędną i chronioną przez szkołę.
 • Zapewnienie warunków do ujawnienia i wykorzystania całego potencjału ucznia.
 • Uwolnienie pedagogiki szkolnej od schematyzmu.
 • Najwyższą wartością są nasze umiejętności i służenie dzieciom, by mogły one zostać autorami własnego sukcesu.

Szkoła   współpracuje z rodzicami w zakresie:

 • poznawania oczekiwań  i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły,
 • realizacji statutowych zadań szkoły,
 • wspierania rodziców w ich funkcji wychowawczej i opiekuńczej,
 • korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA (WSO) 

 • § 5.
 1. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa się:
 • ocenianie bieżące;
 • klasyfikacja śródroczna;
 • klasyfikacja roczna;
 • klasyfikacja końcowa.
 1. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach
  w tym zakresie;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia na wniosek rodzica;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
 1. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 • Ocenianie wewnątrzszkolne w czasie pandemii.
  • W sprawie klasyfikacji uczniów.

       Zgodnie z prawną  zasadności nie klasyfikacji, otóż Przepis § 1 pkt 7 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. Przepis dotyczy oceniania i klasyfikacji w nauczaniu zdalnym, a mianowicie w nauczaniu zdalnym nie było możliwości sprawdzenia obecności ucznia nawet na zajęciach on-line, bo zalogowanie się ucznia na platformę edukacyjną nie musi być równoznaczne z jego uczestniczeniem w zajęciach. Uczeń może się zalogować podczas zdalnych zajęć, ale nie uczestniczyć w nich. Jeśli szkoła stosowała inne metody nauczania zdalnego, to także nie miała możliwości odnotowywania obecności. Brak oddanej pracy przez ucznia nie jest równoznaczny z jego nieobecnością na zajęciach zdalnych. W czasie pandemii, najlepszym rozwiązaniem wydaje się działanie na korzyść ucznia. Innymi słowy właściwe jest obliczenie frekwencji tylko do czasu zamknięcia szkół, a za czas zdalnego nauczania nieustalanie frekwencji lub przyjęcie frekwencji 100%.

 1. 6. Nauczyciele, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich Rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych, śródrocznych
  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. 6. Wymagania edukacyjne, nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji
 1. 7. Wychowawca oddziału, nie później niż do 05 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich Rodziców o warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
 • § 6.
 1. 1. Ocenianie powinno być uczciwe i sprawiedliwe dla wszystkich, ocena ma skłaniać ucznia do wysiłku, umacniać motywację i zaangażowanie w zajęciach.
 2. 2. Nauczyciel jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania zasady jawności w wystawianiu ocen.
 3. 3. Ocenia się indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:
 • umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się;
 • systematyczność pracy ucznia;
 • samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany;
 • zaangażowanie i kreatywność ucznia;
 • umiejętność prezentowania wiedzy;
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • organizacja pracy własnej.
 1. 4. Ocenianie bieżące zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz ustne przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć.
 2. 5. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 8 ust. 1, odbywa się w następujących formach:
 • obserwacja pracy ucznia (praca z materiałem rozwojowym, wypełnianie kart pracy);
 • systematyczne rozmowy wychowawcy z uczniem na temat bieżącej pracy oraz planowanych zadań;
 • wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej lub kilku lekcji;
 • wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych,

zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;

 • karty pracy pogłębiające wiedzę związaną z konkretnym materiałem rozwojowym;
 • kartkówki - sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji, jeśli nauczyciel tak postanowi;
 • pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych, jeśli nauczyciel tak postanowi;
 • prace długoterminowe i prace projektowe;
 • inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć

edukacyjnych.

 1. 8. Osiągnięcia edukacyjne uczniów w szkole podstawowej mogą być badane dwukrotnie:
 • test diagnostyczny na zakończenie I etapu edukacyjnego (III klasa szkoły podstawowej);
 • test diagnostyczny na zakończenie II etapu edukacyjnego (VIII klasa szkoły podstawowej).
 • § 7.
 1. 1. Rodzice są informowani o postępach uczniów w nauce i zachowaniu zgodnie z następującymi zasadami:

1) każdy uczeń posiada oceny wpisane do dziennika lekcyjnego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  oraz zeszyt do korespondencji z rodzicami dot. ważnych informacji i trudnych zachowania ucznia;

2) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia,  -jeśli takie będą, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zebraniach rodziców lub podczas indywidualnych spotkań;

3) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia odbywa się podczas zebrań rodziców organizowanych przez szkołę oraz podczas indywidualnych kontaktów z nauczycielami;

4) ocenę śródroczną i roczną rodzic otrzymuje w postaci oceny opisowej;

5) w przypadku przewidywanej niedostatecznej oceny rocznej kontakt wychowawcy z rodzicem jest obowiązkowy;

6) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel pisemnie lub ustnie określa zakres zadań
i umiejętności, które uczeń musi opanować w celu osiągnięcia sukcesu.

 1. 2. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia w formie pisemnej ustaloną ocenę, zaś w przypadku wniosku ustnego uzasadnienie przekazywane jest w formie ustnej. Uzasadnienie zawiera w szczególności:

1) zakres sprawdzanego materiału;

2) zastosowane kryteria ocen.

 1. 3. Na wniosek ucznia nauczyciel uzasadnia w formie ustnej ustaloną ocenę.
 • § 8.

1 Ocena ucznia w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter opisowy.

 1. 2. Analizę postępów ucznia przeprowadza się systematycznie.
 2. 3. Stosuje się bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia, które rejestrowane jest przez każdego nauczyciela w dzienniku lekcyjnym.
 3. 4. Przy ocenianiu, elementami podlegającymi ocenie są:
 • wiedza i umiejętności;
 • wysiłek, zaangażowanie;
 • aktywność na zajęciach;
 • wypowiedzi ustne i pisemne;
 • prace, projekty, prezentacje.
 1. 5. Do sposobów oceniania zaliczamy również:
 • ocenę słowną;
 • rozmowę, obserwację;
 • karty pracy;
 • karty kontrolne;
 • samoocenę;
 • testy, sprawdziany (prace kontrolne).
 1. 6. Osiągnięcia i postępy uczniów dokumentowane są w:
 • dzienniku;
 • kartach pracy;
 • teczkach z pracami plastycznymi, kartami kontrolnymi, testami, sprawdzianami, oceną śródroczną
  w postaci opracowanego arkusza informacyjnego np. do podkreślania;
 • arkuszach ocen;
 • miesięcznych kartach planowania;
 • w przypadku wyników niekorzystnych u ucznia, dokumentowanie jego pracy odbywa się na zajęciach wyrównawczych, ewentualnie w arkuszu obserwacji ucznia, opinii poradni, karcie pracy indywidualnej.
 1. 7. Ocenianie końcowe to ocena podsumowująca, przeprowadzana na zakończenie każdego roku nauki pierwszego etapu edukacji; określa poziom osiągniętych przez ucznia kompetencji zawartych w podstawie programowej. Dotyczy ona przede wszystkim: zasadniczych narzędzi uczenia się (czytanie, pisanie, mówienie, liczenie, rozwiązywanie problemów), podstawowych treści z zakresu wiedzy o świecie, stanowiących podstawę do dalszej nauki, koniecznych zachowań w aktywnym życiu społecznym.
 2. 8. Ocenę opisową zamykają wskazówki i zalecenia do dalszej pracy.
 3. 9. Ocenę opisową przedstawianą na zakończenie każdej klasy I etapu kształcenia w całości pisze nauczyciel.
 4. 10. Osiągnięcia i postępy ucznia określa się w formie oceny opisowej ustnie używając następujących określeń, co odpowiada w następującej skali:

6 – celująco, doskonale, znakomicie, wspaniale;

5 – bardzo dobrze, biegle, prawidłowo;

4 – dobrze, poprawnie, sprawnie;

3 – dostatecznie, zadowalająco, wystarczająco, przeciętnie;

2 – dopuszczająco, słabo, błędnie, niechętnie;

1 – niedostatecznie, niewystarczająco, niezadowalająco, negatywnie.

 • § 9.
 1. 1. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
 • stopień celujący – 6;
 • stopień bardzo dobry – 5;
 • stopień dobry – 4;
 • stopień dostateczny – 3;
 • stopień dopuszczający – 2;
 • stopień niedostateczny – 1.
 1. 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w czasie pande
 2. 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 • § 10.
 1. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • naganne.
 1. 3. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) zachowanie poprawne:

 • uczeń odróżnia dobro od zła - prawidłowo ocenia zachowania własne i zachowania innych osób w kategoriach moralnych;
 • nie stwierdzono, by postępowanie ucznia przyniosło jakąkolwiek szkodę jemu samemu, innej osobie lub otoczeniu, w szczególności szkole;
 • w przypadku postępowania godzącego w dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia, uczeń żałował, naprawił lub zrekompensował szkodę i zmienił swoje zachowanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.  

2) zachowanie dobre:

 • uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej,
 • swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w jednym z obszarów: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;

3) zachowanie bardzo dobre:

 • uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej,
 • swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w dwóch obszarach spośród następujących: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;
 • wykazuje się postawą pełną szacunku i wrażliwości na drugiego człowieka;

4) zachowanie wzorowe:

 • uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej,
 • swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra we wszystkich trzech obszarach: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;
 • wykazuje się postawą pełną szacunku i wrażliwości na drugiego człowieka;
 • stanowi wzór do naśladowania dla młodszych kolegów i koleżanek;

5) zachowanie nieodpowiednie:

 • uczeń nie spełnił jednego lub dwóch kryteriów oceny poprawnej, w szczególności naruszył swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia,
 • nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody albo nie zmienił swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli;

6) zachowanie naganne:

 • uczeń nie spełnił kryteriów oceny poprawnej,
 • zastosowane działania wychowawcze nie spowodowały oczekiwanej zmiany jego zachowania,
 • w sposób rażący lub uporczywy naruszał swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby (osób) lub dobro otoczenia,
 • nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody i nie zmienił swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.
 1. 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 1. 5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 1. 6. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 • § 11.
 1. 1. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy:
 • okres I – od 1 września do ferii zimowych;
 • okres II – od zakończenia ferii zimowych do ferii letnich.
 1. 2. Dokładną datę zakończenia pierwszego i drugiego okresu podaje na początku roku szkolnego dyrektor szkoły.
 2. 3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć
  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. 4. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez Dyrektora w ostatnim tygodniu przed końcem okresu.
 4. 5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych
  i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć
  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w klasach I–III w przypadku:  
 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 1. 6. Na klasyfikację końcową, którą dokonuje się w klasie ósmej, składają się:
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej oraz
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, oraz
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.
 1. 7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. 8. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. 9. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, przed zaplanowanym terminem konferencji klasyfikacyjnej (oceny niedostateczne – cztery tygodnie, pozostałe – jeden tydzień) – na wniosek rodzica.
 4. 10. Informacja może być przekazywana:
 • podczas spotkania z rodzicami;
 • telefonicznie:
 • mailowo lub listownie.
 1. 11. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o których mowa w ust. 10, nauczyciel dokumentuje adnotacją w dzienniku lekcyjnym lub na liście sporządzonej przez nauczyciela, która będzie przechowywana w dokumentacji szkolnej.
 • § 12.
 • W ciągu 2dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.
 1. 2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:
  • podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;
  • ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:
   • uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych lub
   • uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana.  
 1. 3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później, niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.
 2. 4.  W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może:
 • podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;
 • ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że:
 • przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub
 • uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.
 1. 5.  Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w dzienniczku, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.
 2. 6.  Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 3. 7.  W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz Dyrektora.
 • § 13.
 1. 1. Jeżeli występują opóźnienia w realizacji programu nauczania wynikające z powodu usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
  w szkolnym planie nauczania, szkoła powinna mu stworzyć, w miarę możliwości, szansę uzupełnienia braków.
 2. 2. Rodzice są zobowiązani do pomocy dziecku w nadrobieniu braków.
 3. 3. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji programu nauczania ustala się:
 • spotkanie nauczyciela z rodzicami:
 • ustalenie zakresu materiału, jaki powinien uzupełnić uczeń;
 • omówienie szczegółów dotyczących podziału pracy ucznia na etapy;
 • określenie formy przekazu przyswojonych przez ucznia wiadomości
  i umiejętności;
 • termin uzupełnienia braków:
 • do 30 marca, jeżeli opóźnienie dotyczy I okresu nauki;
 • do 15 sierpnia, jeżeli opóźnienie dotyczy II okresu nauki;
 • § 14.
 • Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne (wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania) w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 • Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 • W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 • § 15.
 • Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 • Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 • Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 • Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
 • Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie.
 • Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 16 i § 17.
 • W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 • § 16.
 1. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:
  • jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
  • jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 1. 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 2. 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
 5. 6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.
 6. 7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem
  § 17 ust. 10.
 7. 8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej
  i powtarza klasę.
 8. 9. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
  z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości
  etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo
  wyższej.
 • § 17.
 • Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 1. 2.   Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni
  roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. 3.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen,
  Dyrektor powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian
  wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. 4.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
  rodzicami.
 2. 5.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 3. 6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. 7. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.
 5. 8. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1.
 6. 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 7. 10. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
  edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń
  wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena
  ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

 

 • § 18.
 1. 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 3. 3. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 4. 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego
  o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 5. 5. W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia.
 • § 19.

Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 1. 2.   Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa
  w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 2. 3.   Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. 4.   Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa
  w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 • § 20.

Uczeń kończy szkołę:

 • jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 20 ust. 7 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 i 9 Rozporządzenia;
  • Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony do dyrektora szkoły - dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie którego dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko, spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie, może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
 • § 21

Organizacja zajęć dodatkowych.

 • Zajęcia dodatkowe (różnego rodzaju koła przedmiotowe i koła zainteresowań) prowadzone są w grupach międzyoddziałowych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.
 • Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych, mogą być dofinansowane przez rodziców.
 • § 22

Formy opieki i pomocy uczniom:

 • Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
 • Pomoc pedagogiczna i psychologiczna udzielana przez instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo,
 • Wsparcie w ramach zajęć świetlicowych oraz organizowanie pomocy koleżeńskiej,
 • Organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej według potrzeb,
 • Proponowanie opiekunom dziecka, które ma deficyty rozwojowe, aby udali się do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
 • Możliwość obniżenia czesnego, dla rodzin w bardzo trudnej sytuacji materialnej, po złożeniu wniosku do Dyrektora Szkoły.
 • Szkoła prowadzi profilaktykę prozdrowotną.
 • § 23.

Członek społeczności szkolnej.
1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w sposób określony przez zasady  przyjmowania.

 1. 2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.       
  3. Dzieci  są  zapisywane do klasy pierwszej w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki  od stycznia.
 2. 4.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełniania  czynności związanych:
  a) ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 
  b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
  c) zapewnienia warunków do przygotowania się dziecka do zajęć.
 3. 5. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

 

 • § 24
 1. 1. Prawa i obowiązki ucznia.

1) Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.   

2) Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

3) Traktowanie członków społeczności szkolnej .  
a) Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

 1. b)  Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.

4) Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane.

5) Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.

6) Każdy uczeń Szkoły  ma prawo do: 
a)    Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
b)    Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
c)    Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
d)    Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
e)    Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
f)    Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;
g)    Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
h)     Reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;
i)    Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
j)    Korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
k)    Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
l)    Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
ł)    Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
m)   być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

 1. 7. Każdy uczeń Szkoły  ma obowiązek: 
  a)    Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;
  b)    Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
  c)    Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia 
         w   obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
  d)    Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym  
       - okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 
       - szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 
       - przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
  e)    Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
  f)     Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
  g)     Usprawiedliwiania nieobecności;
  h)     Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; 
   - na terenie szkoły obowiązuje noszenie bezpiecznego obuwia zamiennego,

-  na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy określony  przez nauczyciela.

 1. i)      Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
  j)      Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
  k)   Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
  l)    Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się
     wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać
     środków odurzających;
  ł)   Pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe 
    z przyczyn od nich niezależnych;
  m)  Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie
    dobranej fryzury.

8) Uczniom nie wolno:
a)  Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 
b) Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
c) Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 
d) Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
e) Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 
    i zgody   zainteresowanych,
f) Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
g)   Zapraszać  obcych osób do szkoły.

9) Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
 a) W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy. 
 b) Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

 • § 25

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami.

 1. 1. Szkoła oferuje rodzicom wszechstronną pomoc w zakresie upowszechniania wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny w formie spotkań, konferencji i wykładów.
 2. 2. Współpraca z Rodzicami w ramach szkoły polega w szczególności na:

    1) organizowaniu spotkań indywidualnych i zebrań grupowych.

    2) organizowaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej również dla rodziców.

    3) zapoznaniu rodziców z celami i programami kształcenia, wychowania i opieki, organizacją procesu nauczania i uczenia się oraz wynikającymi z nich zadaniami dla Szkoły i rodziców.

     4) pozyskiwaniu rodziców do czynnego udziału w realizacji programów nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole.

     5) współorganizowaniu imprez i uroczystości szkolnych oraz uczestniczeniu w nich.

     6) tworzeniu właściwego klimatu społecznego i warunków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie i rozwój Szkoły.

 • § 26

Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna i podaje do wiadomości Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 • § 27

Organy Szkoły i ich zadania.

Organami Szkoły są:

 • Dyrektor Szkoły
 • Wicedyrektor Szkoły
 • Rada Pedagogiczna.
 • Rada Rodziców jeżeli zostanie powołana.
 • Samorząd uczniowski
 • § 28

Dyrektor Szkoły.

 • Dyrektora powołuje i odwołuje Organ Prowadzący Szkołę.
 • Dyrektor kieruje całokształtem pracy Szkoły we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych, i reprezentuje Szkołę na zewnątrz.
 • Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:

-opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych Szkoły – roczny plan pracy, organizację pracy, opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników Szkoły.

-zatrudnianie pracowników Szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy

 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 • realizuje Uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.
 • współdziała ze Szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 • Dyrektor szkołylub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 • Dyrektor szkoły lub placówki, może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadku niedopełnienia warunków umowy.
 • Przepis ten nie dotyczy uczniaobjętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
 • § 29

Wicedyrektor.

 1. 1. Do podstawowych obowiązków zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych należy:
 • reprezentowanie Szkoły w czasie nieobecności Dyrektora
 • kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą.
 • dbanie o wysoką jakość pracy Szkoły.
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej.
 • odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg egzaminów prowadzonych w Szkole.
 • planowanie i nadzorowanie doskonalenia i dokształcania się nauczycieli.
 • współdziałanie ze wszystkimi organami Szkoły.
 • planowanie i dokonywanie oceny pracy nauczyciela.
 1. 2. Podczas nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni, upoważniony przez niego, członek Rady Pedagogicznej.
 • § 30

Rada Pedagogiczna.

 • W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
  • Dyrektor Szkoły.
  • Wicedyrektor.
  • Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 • W posiedzeniach Rady Pedagogicznej może brać udział organ Prowadzący Szkołę oraz goście, zaproszeni przez Przewodniczącego. Mają oni głos doradczy.
 • Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 • Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.   
 • Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste ucznia, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 • Wicedyrektor przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 • Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie uchwał w sprawie ukończenie szkoły przez uczniów,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, wymagających jednak uzgodnienia z organem Prowadzącym Szkołę,
  • opiniowanie wniosków w sprawie skreślenia z listy uczniów,
  • opiniowanie planów pracy Szkoły.
 • Dyrektor Szkołylub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 • § 31

Nagrody, ordery i odznaczenia.

1.Rada pedagogiczna może opiniować wnioski o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej, oraz warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty, wnioski o odznaczenia państwowe, resortowe, oraz nagrody w danym roku, wnioski o ordery odznaczenia państwowe zasłużonemu dyrektorowi, oraz nauczycielowi Szkoły, zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach z późniejszymi zmianami.

 • § 32

Rada Rodziców.

1.W Szkole może być powołana Rada Rodziców, jeśli rodzice wyrażają taką wolę.

2.Rada rodziców jest wówczas organem wspierającym i doradczym.

3.W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego oddziału.

 1. 4. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa ustawa oraz Regulamin Rady Rodziców.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 2. 5. Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa i inne przepisy prawa oświatowego.

Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów:

 • ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59) art. 22a ust. 2b (wyrażanie opinii w sprawie odpowiednio szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników)
 1. 6. Do jej kompetencji należy m.in. uchwalanie w porozumieniu Radą Pedagogiczną:  programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli; programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska,  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek, których wysokość jest ustalana corocznie przez Radę Rodziców oraz z innych źródeł.
 2. 7. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.
 • § 33

1.Samorząd Uczniowski

 • Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy powołują Radę Samorządu Uczniowskiego.
 • Rada Samorządu Uczniowskiego opracowuje regulamin swojej działalności.
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 • Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 • Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, opiekun Samorządu Uczniowskiego

2.Rada Samorządu ma prawo do:

 • zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, stawianymi celami i wymaganiami oraz z kryteriami ocen ze wszystkich przedmiotów i zachowania,
 • zapoznania się ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i innymi dokumentami,
 • wnioskowania i opiniowania w sprawach dotyczących praw ucznia, określonych w Statucie Szkoły,
 • uchwalenia planu pracy na dany rok szkolny,
 • organizacji życia szkolnego, w tym do organizacji działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
 • Samorząd Uczniowski opiniuje Szkolny Program Wychowawczy,
 • Samorząd Uczniowski opiniuje  skreślenie ucznia z listy uczniów.
 • § 34

Organizacja Szkoły.

 • Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, w którym uczą się dzieci z trzech (lub mniej) roczników i w ramach którego odbywają się zajęcia lekcyjne zakresu wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania dla danej klasy. Opiekę nad oddziałem sprawuje nauczyciel wychowawca.
 • W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności : liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący Szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 • Szczegółową organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania- do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza Organ Prowadzący Szkołę do 30 maja danego roku.
 • Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 • Liczba uczniów w oddziale ogólnodostępnym trzy rocznikowym (lub mniej) wynosi do 25 uczniów.
 • Podstawową forma pracy w Szkole są zajęcia realizowane w oddziałach poprzez: prace własną, zajęcia grupowe, zajęcia przedmiotowe, projekty edukacyjne.
 • Zajęcia odbywają się przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w wymiarze określonym przez Szkolny Plan Nauczania.
 • Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii są takie jak w szkołach publicznych zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny.
 • Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Klasyfikacja śródroczna odbywa się raz do roku- tydzień przed rozpoczęciem zimowych ferii szkolnych zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny.
 • Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

 

 • § 35

Organizacja świetlicy.

1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców Szkoła może organizować świetlicę.

2.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wielo - rocznikowych w oparciu o prace wolną z materiałem Montessori i o indywidualne zainteresowania uczniów, a także o prace nad projektami edukacyjnymi.

 • § 36

Organizacja Biblioteki Szkolnej.

 • W Szkole działa Biblioteka Szkolna.
 • Biblioteka Szkolna jest miejscem służącym do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 • Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, i inni pracownicy Szkoły, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji.
 • Biblioteka działa na zasadach samoobsługi, dotyczy to uczniów rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, dba o nią uczeń dyżurujący.
 • Biblioteka Szkolna umożliwia:
  • gromadzenia i opracowywanie zbiorów, zarówno w postaci księgozbiorów, jak i w postaci zasobów multimedialnych.
  • korzystanie ze zbiorów czytelni, wypożyczanie ich poza bibliotekę, korzystanie z multimedialnych zasobów bibliotecznych.
  • § 37

Zakres praw nauczycieli.

 • Nauczyciel ma prawo do :
  • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów.
  • wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi.
  • współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym.
  • jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy.
  • stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.
  • otrzymywania przysługującego wynagrodzenia z racji wykonywanej pracy i zgodnie z umową.
 • § 38

Zakres obowiązków nauczycieli.

 • Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 • Nauczyciel powinien odznaczać się nienaganna postawą moralną, pełną szacunku dla każdego człowieka i środowiska.
 • Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.
 • Do praw i obowiązków nauczycieli należą w szczególności:
 • realizacja podstawy programowej nauczanego przedmiotu.
 • systematyczna współpraca z domem rodzinnym ucznia.
 • przygotowanie odpowiedniego i inspirującego dla ucznia otoczenia.
 • umiejętne wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążenie do pełni własnego rozwoju osobistego.
 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobów słownictwa uczniów.
 • poświęcania szczególnej uwagi edukacji medialnej, czyli wychowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów.
 • stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, na zajęciach z różnych przedmiotów
 • rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 • kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej, w atmosferze wolności i szacunku dla drugiego człowieka.
 • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych ras, narodów i światopoglądów.
 • dbanie o wysoki poziom nauczania swojego przedmiotu.
 • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych zasad oceniania zgodnie z WSO.
 • ciągłe wzbogacanie swojego warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.
 • reagowanie na wszelkie sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły.
 • kontrolowanie systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa, higieny pracy, a w razie zauważonych usterek zgłoszenia ich Dyrektorowi
 • kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów.
 • poznanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań, pozytywnych cech charakteru ucznia.
 • szanowanie godności osobistej ucznia.
 • staranne, przejrzyste i terminowe prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 • przestrzeganie obowiązków statutowych i prawa wewnątrzszkolnego.
 • wybór metod i środków dydaktycznych, odpowiednich do potrzeb i możliwości, zgodnie z pedagogiką Montessori.
 • § 39

Zadania zespołów nauczycielskich.

 1. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadania są następujące:
 • opracowanie programu wychowawczego i profilaktycznego Szkoły.
 • ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 • uzgadnianie sposobu realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.
 • ustalenie sposobów badania wyników nauczania.
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnianiu ich wyposażenia.
 • wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 1. 2. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły przedmiotowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu.
 • § 40

Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych.

 1. 1. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:
 • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów.
 • wolności głoszenia własnych podglądów, nienaruszających godności innych ludzi, udziału w życiu szkoły.
 • wnoszenia wniosków, uwag, spostrzeżeń do pracy szkoły.
 1. 2. Pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek:
 • rzetelnego wykonywania pracy zgodnie z umową.
 • zgłaszania dyrektorowi wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających w szkole (nauczycielowi pod nieobecność dyrektora).
 • wspieranie nauczycieli w organizacji uroczystości / przedsięwzięć w szkole.
 • informowania nauczycieli i dyrektora o wszelkich niestosownych zachowaniach uczniów.
 • otrzymywania przysługującego wynagrodzenia z racji wykonywanej pracy i zgodnie z umową.
 • § 41

Rodzaje nagród i kar

 • W Szkole nie stosuje się kar i nagród.
 • Ze względu na założenia wychowawczo- edukacyjne Szkoły, proponuje się metody propagujące procesy współdziałania, zamiast rywalizacji.
 • Dla osiągnięcia zamierzonych celów, dąży się do wybierania takich środków i metod pracy z uczniem, które mają wzmocnić jego wewnętrzną motywację. Zamiast środków, polegających na ocenianiu, nagradzaniu i karaniu, proponuje się uczniowi wsparcie ze strony nauczyciela, wspólne planowanie pracy, swobodny wybór zainteresowań, a w końcowym etapie wspólne wyciąganie wniosków, z naciskiem na samoocenę ucznia, oraz uzyskanie zamierzonego efektu.
 • W przypadku nieprzestrzegania przez uczniów zasad Statutu i Regulaminu Szkoły stosowane są następujące działania:
 • rozmowa dotycząca niewłaściwych postaw i zachowań, oraz sposobów na naprawienie wyrządzonych krzywd z udziałem:
  • uczeń – wychowawca.
  • uczeń – wychowawca – rodzic.
  • uczeń – wychowawca – rodzic – dyrektor.
 • rozmowa dyscyplinująca, w obecności rodzica lub wychowawcy, z udziałem przedstawiciela Policji lub      Straży Miejskiej oraz określenie możliwości i warunków dalszej współpracy.
 • skreślenie z listy uczniów, w przypadku kiedy inne środki zostaną wykorzystane.
 • W przypadku agresywnych i niebezpiecznych zachowań uczniów na terenie szkoły i poza nią obowiązuje zarządzenie dyrektora szkoły dnia 24.09.2018r
 • § 42

Warunki pobytu w Szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo.

 1. 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
  • zapewnienie opieki na wszystkich zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych i nadobowiązkowych.
  • organizowanie wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • omawianie zasad bezpieczeństwa z uczniami.
  • zapewnienie wyposażenia sal lekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
  • zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej.
  • szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne.
  • uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno- wychowawczym równomiernego i różnorodnego rozłożenia zajęć w każdym dniu.
  • § 43

Zasady rekrutacji uczniów.

 • Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę akceptacji koncepcji pracy Szkoły przez rodziców.
 • O przyjęciu uczniów do poszczególnych oddziałów decyduje Dyrektor na podstawie rozmowy z rodzicami.
 • Zasady przyjmowania dzieci do Szkoły:
  • dostarczenie Karty Zgłoszenia dziecka.
  • akceptacja przez rodziców Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły oraz założeń Pedagogiki Montessori.
  • obserwacja ucznia podczas zorganizowanych zajęć grupowych w okresie rekrutacji
  • podpisanie umowy o usługi edukacyjne w określonym czasie.
 • Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają:
 • dzieci które ukończyły Przedszkole Niepubliczne „Muchomor”
 • dzieci, które zrealizowały roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu Niepublicznym „Muchomor”.
 • rodzeństwo uczniów SP Montessori w Elblągu.
 • dzieci, które ukończyły inne przedszkola Montessori.
 • Szczegółowe zasady rekrutacji ogłaszane są do końca grudnia poprzedzającego rok szkolny i dostępne są na stronie internetowej Szkoły.
 • § 44

Zasady skreślania z listy uczniów.

 • Skreślenie z listy uczniów Szkoły następuje na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły.
 • Decyzję o skreśleniu ucznia z listy podejmuje Dyrektor Szkoły, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić w przypadku:
  • jeżeli zostały wyczerpane wszystkie możliwości oddziaływań wychowawczych.
  • zachowań niebezpiecznych i agresywnych, zagrażających życiu i bezpieczeństwu innych.
  • używania, rozprowadzania i nakłaniania do używania środków odurzających i narkotycznych, alkoholu lub tytoniu przez ucznia.
  • stwierdzonego, ponownego w okresie trzech miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu i powiadomieniu rodziców, zachowania naruszającego czyjąś godność osobistą lub własność osobistą
  • zalegania z płatnościami czesnego (dłużej niż 2 miesiące).
 • Rodzice zostają niezwłocznie powiadomieni o decyzji Dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów. Decyzja zawiera uzasadnienie.
 • Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów, rodzicom przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od jej otrzymania za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.
 • Skreślenie ucznia z listy wymaga pisemnego powiadomienia Dyrektora Szkoły rejonowej o zaprzestaniu spełniania obowiązku szkolnego.
 • § 45

Prawa i obowiązki ucznia.

 1. 1. Uczeń ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
 • poszanowania swojej godności i nietykalności osobistej.
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
 • wysokiej jakości edukacji, opartej na nowoczesnych metodach nauczania i wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej.
 • bezpiecznych i zdrowych warunkach nauki i przebywania w Szkole.
 • pełnej informacji na temat wymagań oraz kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich.
 • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole.
 • uczestniczenia w pracach organizacji uczniowskich, działających w Szkole.
 1. 2. Do obowiązków ucznia należy:
 • udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowanie się do nich oraz właściwe zachowanie w ich trakcie.
 • usprawiedliwianie, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
 • dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju.
 • właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów.
 1. 3. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzice mogą złożyć skargę, w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły.
 2. 4. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od otrzymania skargi po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
 3. 5. Uczeń nie ma prawa do korzystania z telefonu komórkowego i innych własnych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły.
 • § 46

Finansowanie działalności Szkoły.

 • Działalność Szkoły finansowana jest:
 • ze środków własnych Organu Prowadzącego Szkołę.
 • z opłat wnoszonych przez Rodziców.
 • z dotacji budżetu gminy, zgodnie z art.90 Ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95,poz.1277).
 • darowizn i zapisów osób prawnych i fizycznych.
 • Środkami finansowymi dysponuje Organ Prowadzący.
 • Wysokość wpisowego i czesnego ustala Organ Prowadzący na dany rok szkolny nie później niż do 31 maja poprzedniego roku szkolnego.
 • § 47

Zasady regulowania zobowiązań finansowych Rodziców.

1) Rodzice zapisując dziecko do szkoły wnoszą wpisowe w wysokości ustalonej przez Organ Prowadzący.

 • Opłata wpisowa obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania stanowiska pracy ucznia.
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi, niezależnie od przyczyn rozwiązania umowy.
 • Wymiar opłat (czesnego) za szkołę rozłożony jest maksymalnie na 12 wpłat miesięcznych, wnoszonych od września do sierpnia.
 • Opłaty winny być wniesione z góry, w terminie do dnia 5 danego miesiąca, za który czesne jest należne, przez cały okres trwania umowy, niezależnie od ewentualnej nieobecności Ucznia w Szkole Montessori Elbląg.
 • Opłat dokonuje się na konto Organu Prowadzącego przelewem bankowym lub gotówką u osoby upoważnionej.
 • Szkoła zawiera umowę z Rodzicami na czas nieokreślony.
 • Umowa może zostać rozwiązana przez Rodziców z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, z tym że w przypadku wypowiedzenia złożonego w okresie od 28 lutego do 31 maja danego roku szkolnego umowa wygasa z dniem 31 sierpnia tego samego roku.
 • Dyrektor może skreślić ucznia z listy szkoły i skierować ucznia do szkoły publicznej właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia lub wskazanej przez rodziców prawnych opiekunów celem kontynuowania dalszej nauki. Decyzja Dyrektora w tej sprawie nie wymaga zasięgania opinii innych organów szkoły.
 • Rodzice mogą w ciągu 7 dni odwołać się od decyzji Dyrektora, o której mowa w ust.9 do Organu Prowadzącego.
 • § 48

Postanowienia końcowe.

 • Wszelkie regulaminy obowiązujące w Szkole, są zatwierdzane przez Dyrektora i nie mogą być sprzeczne z niniejszym Statutem.
 • Zmiany w statucie jak też decyzja o likwidacji szkoły należą do kompetencji Organu Prowadzącego Szkołę.
 • O decyzji likwidacji szkoły Organ Prowadzący Szkołę jest zobowiązany na sześć miesięcy przed likwidacją powiadomić rodziców i uczniów, a akta i dokumentację przekazać protokolarnie w ciągu miesiąca od zakończenia likwidacji do Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty, oraz poinformować ucznia i rodziców o dalszej możliwości kształcenia.
 • Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Szkoły do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta Elbląga.
 • Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o rodzicach ucznia dotyczy to również prawnych opiekunów dziecka.

Zmiany wprowadzone na podstawie:

Uchwały  Rady Pedagogicznej z dnia 24.09.2018r.
Uchwały nr 1 Rade Pedagogicznej z dnia 28.08. 2019r.
Uchwały nr 2 Rade Pedagogicznej z dnia 15.11.2019r.
Uchwały nr 3 Rade Pedagogicznej z dnia 15.01.2020r.
Uchwały nr 4 Rade Pedagogicznej z dnia 19.06.2020r.
Uchwały nr 5 Rade Pedagogicznej z dnia 19.06.2020r.
Uchwały nr 6. Rady Pedagogicznej z dnia 12.02.2021r.

Uchwały nr 7. Rady Pedagogicznej z dnia 26.02.2021r.

Szkoła Montessori
Statut | Cookies | Kontakt

ul. Przy Bramie Targowej 10
e-mail:
tel. 535-948-055
tel. 575-805-015

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dowiedz się więcej

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd